oktober=rozenkransmaand

oktober=rozenkransmaand

Wij bidden een tientje

 

In de maand oktober is er een bijzondere devotie tot de H.Maagd Maria, de moeder van Jezus en bidden we van oudsher het rozenkransgebed.

De rozenkrans of “Paternoster” is een katholieke gebedssnoer. De ‘ketting’ bestaat uit 59 kralen en begint met een kruisteken. Oorspronkelijk had hij 150 kralen die symbool stonden voor de 150 psalmen uit de Bijbel. De psalmen werden vervangen door een “Wees Gegroet” wat het makkelijker maakte voor mensen die geen tijd hadden om de psalmen te bidden of deze niet konden lezen.

De Rozenkrans die wij bidden, kregen we – volgens de traditie – van Maria die hem in de 15de eeuw aan Sint-Dominicus de Guzman schonk met de boodschap het “Wees gegroet” en het “Onze Vader” te bidden bij elk van de kralen. Deze beeldengroep kan je terugvinden in de Sint-Martinuskerk te Sint-Martens-Bodegem.

Bij het bidden van elk tientje (een rijtje van tien kralen) denken we na over het leven van Christus, dat oorspronkelijk is samengevat in 15 geheimen. Als we deze allemaal willen overdenken moeten we het gebedssnoer drie keer helemaal bidden. Dan heb je de hele “rozenkrans” gebeden. Slechts één reeks geheimen bidden noemen we een “rozenhoedje”. Dit “rozenhoedje” is een derde deel van de eigenlijke rozenkrans. De naam is ontleend aan het hoedje van rozen dat als een kroontje of onder een kroontje vaak bij Maria en andere heilige maagden werd afgebeeld.

Wie de rozenkrans bidt, toont niet alleen zijn toewijding aan God, maar krijgt er ook de bijzondere aandacht van Maria door. Het is dus zeker de moeite om te doen.
Tijdens het rozenkransgebed wordt één van de delen van de zogeheten Geheimen van de Rozenkrans overwogen. Dit is een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria, ontleend aan de evangeliën. Elk deel bestaat uit vijf overwegingen.

 

Dit jaar verdiepen we ons in de geheimen van het Licht

1 oktober

 

Jezus wordt gedoopt in de Jordaan.

 

In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen.

Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met de woorden: “Ik heb uw doopsel nodig, en Gij komt tot mij?”

Jezus antwoordde hem: “Laat nu maar; want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen.”

Toen liet hij Hem toe.

Nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij terstond uit het water.

En zie, daar ging de hemel open en Hij zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich komen;

en een stem uit de hemel sprak:

“Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.”

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 8 oktober: Jezus openbaart zichzelf op de bruiloft van Kana.

Johannes 2,1-11

 

Op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tot Hem: “Ze hebben geen wijn meer.” Jezus zei tot haar: “Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen.” Zijn moeder sprak tot de bedienden: “Doet maar wat Hij u zeggen zal.” Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zei hun: “Doet die kruiken vol water. Zij vulden ze tot bovenaan toe.” Daarop zei Hij hun: “Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester.” Dat deden ze, en zodra de tafelmeester het water proefde dat in wijn veranderd was (hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel), riep hij de bruidegom en zei hem: “Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.” Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem. Daarna daalde Hij af naar Kafárnaüm. Hijzelf en zijn moeder, de broeders en zijn leerlingen; maar zij bleven daar slechts enkele dagen.

 

 

 

 

 

 

  • 15 oktober: Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering.

 

 

 

Matteüs 5,3-10

 

 

“Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen
Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 22 oktober: Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor.

 

Ongeveer acht dagen na deze woorden nam Hij Petrus, Johannes en Jakobus met zich mee en besteeg de berg om er te bidden. Terwijl Hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. En zie, twee mannen waren met Hem in gesprek; het waren Mozes en Elia die in heerlijkheid verschenen waren en spraken over zijn heengaan, dat Hij in Jeruzalem zou voltrekken. Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand. Klaarwakker geworden zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem stonden. Toen dezen van Hem heen wilden gaan, zei Petrus tot Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde. Toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bewogen. Uit de wolk klonk een stem die sprak: ‘Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem!’ Terwijl de stem weerklonk, bevonden zij dat Jezus alleen was. Zij zwegen erover en verhaalden in die tijd aan niemand iets van wat zij gezien hadden.

 

 

 

 

 

 

 

 

29 oktober: Jezus stelt de eucharistie in bij het Laatste Avondmaal.

 

U wordt verwacht

– om 9.20 u. in de Sint-Gertrudiskerk te Schepdaal, Pede of

– om 10.50 u. in de Sint-Ambrosiuskerk te Dilbeek

Leren bidden met de rozenkrans? www.startdestilte.be