Zone Dilbeek

Diaconie

Diaconie in Zone Dilbeek is … hart, handen en voeten geven aan ons christelijk godsgeloof

Wees steeds, mijn zoon, de Heer onze God indachtig en wacht je ervoor zijn geboden te overtreden. Beoefen heel je leven de gerechtigheid en bewandel de wegen van het onrecht niet. Want als je plichtsgetrouw handelt, ligt bij al wat je onderneemt de weg naar het welslagen open, zoals voor allen die de gerechtigheid beoefenen. Geef aalmoezen van wat je bezit en als je aalmoezen geeft, doe het dan zonder bedenken. Keer geen enkele arme de rug toe, dan zal God zijn aangezicht nooit van jou afkeren (Tobit, 4, 5-7).

 

In deze passage uit het boek Tobit geeft het titelpersonage zijn zoon Tobias, die op het punt staat om het fortuin van de blind geworden Tobit te erven, instructies over hoe daarmee om te gaan. Deze Joodse familie, met Tobit en Tobias in de hoofdrol, onderscheidt zich van de Assyrische samenleving waarin ze terecht gekomen is door een grote familiezin, aandacht voor armenhulp en dienstbaarheid voor de overledenen. In heel hun handelen streven Tobit, Tobias en de hunnen ernaar om Gods voorzienigheid gestalte te geven. Het hele boek Tobit is een troostboek voor het verspreide joodse volk, dat in den vreemde zijn eigen aard cultiveert. Het is immers God zelf die doorheen het verhaal het menselijk lijden opneemt in een samenloop van omstandigheden en het gaandeweg verandert in dieper geluk.
In de beleidstekst van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen over pastorale zones weerklinkt de zonet geschetste eigenheid van het boek Tobit en wordt diaconie omschreven als dienstbaarheid van christenen aan hun medemensen. Deze erg ruime en brede omschrijving vraagt verdere verheldering.

Hoe kijken we naar diaconie in onze toekomstige zone?

Welke accenten denken wij in Dilbeek te kunnen leggen, wanneer het gaat over onze christelijke dienstbaarheid?

De stelling die we naar voor brachten op de zoneavond, was “De zone ondersteunt het vele goede werk dat elk van ons doet en onderhoudt in haar aanbod een sterke band met het christelijke geloof”.

 

Vanwaar deze stelling?
Diaconie is een moeilijk thema om helderheid rond te krijgen, merkten we in onze voorbereidende gesprekken: verschillende interpretaties en standpunten kwamen aan de orde, verschillende gevoeligheden en aandachtspunten passeerden de revue. In onze stuurgroep leefde de overtuiging dat diaconie in onze zone een nog onderontwikkeld domein is, wat geenszins betekent dat er niets gebeurt! Integendeel. Velen onder ons zijn geëngageerd in de zorg voor elkaar en voor buren, in verschillende Noord-Zuidorganisaties, in initiatieven voor de vierde wereld, in het Dilbeekse middenveld of in de culturele sector. Het verlangen om een bijdrage te leveren aan een betere wereld is sterk in onze kerkgemeenschap en we zijn niet te beroerd om daarrond de handen uit de mouwen te steken! Waar ligt dan de discussie? De vraag die in het midden van de stuurploeg bleef hangen, was: wat is nu eigenlijk de eigenheid van diaconie? Na grondig hierover te reflecteren, hebben we als stuurgroep hierin een positie ingenomen, die we je graag voorleggen.
Het moge duidelijk zijn dat we in ons christelijk geloof inspiratie en drive vinden om ons beste beentje voor te zetten – zoals we trouwens al bezig zijn. Maar soms verliezen we daarbij uit het oog dat de mantel van ons geloof elke vorm van nabijheid wezenlijk tekent. Daarop willen we focussen: het aanbod dat de stuurgroep adviseert om op het terrein diaconie uit te bouwen, heeft te maken met deze elementen: elkaar ondersteunen, de band met ons christelijk geloof en het evangelie uitdiepen, ervaringen uitwisselen om elkaar te bemoedigen en te bevragen, en de belangrijke themata die we tegenkomen in onze diaconale inzet op de agenda te plaatsen van het liturgisch en catechetisch aanbod. Zo bouwen we aan een netwerk ter ondersteuning van onze blijvende wens om hart, handen en voeten te geven aan ons godsgeloof. Dit was de redenering van waaruit we de stelling brachten: “De zone ondersteunt het vele goede werk dat elk van ons doet en onderhoudt in haar aanbod een sterke band met het christelijke geloof”.

 

Hoe werd hierop gereageerd?

Op de zoneavond konden aanwezigen op twee manieren op deze stelling reageren:
– ten eerste door de stelling een score op 5 te geven, waarbij 1 stond voor weinig tot geen enthousiasme en 5 stond voor groot enthousiasme en instemming.
– ten tweede door algemene bezorgdheden en complimenten omtrent de huidige kerk in Dilbeek te koppelen aan een van de stellingen. Alle aanwezigen kregen daarvoor telkens 2 post-its: een blauwe (bezorgdheden) en een groene (gelukwensen).
De verzamelde data geven een indicatie van hoe belangrijk het thema diaconie was voor de aanwezigen, en hoe ze zich ertoe verhielden.
Dit zijn de resultaten:
– 1 persoon gaf een score van 1
– 6 personen gaven een score van 2
– 6 personen gaven een score van 3
– 12 personen gaven een score van 4
– 3 personen gaven een score van 5
In totaal kregen we dus 28 reacties binnen.
Verder waren er 4 mensen die hun blauwe post-it bij diaconie hingen. Acht mensen linkten hun groene post-it aan dit domein.

 

Hoe interpreteren we deze data?
Het gevoel van de kritische stemmen was dat diaconie te weinig te zien is in de kerk in onze zone. Een andere bedenking weerklonk in de vraag om toch één gezamenlijk zonaal project op te zetten waarmee we concreet aan de slag kunnen gaan. De vele blauwe en groene briefjes en de intensiteit van de voorafgaandelijke gesprekken, alsook de stevige feedback rond dit thema, maakt dat we als stuurgroep het advies geven aan de zone om in de toekomst een prioriteit te maken van dit domein. Kerkmensen in Dilbeek dromen rond het thema ‘diaconie’ van méér dan wat er nu is – immers, zo reageert iemand op de post-its met de woorden van de heilige apostel Jacobus: ‘Geloof zonder daden is dood’ (deze persoon gaf de stelling een 3 op 5).
Die kritische stemmen mogen ons niet blind maken voor heel wat instemmende geluiden in de reacties:
– Inderdaad, het is niet eenvoudig om de band met het geloof stevig te beleven wanneer we bezig zijn! En die lijkt soms ook te ontbreken. Goed dat je daarop inzet!
– Inderdaad, wij doen allemaal heel wat om vanuit ons geloof ons steentje actief bij te dragen! Fijn dat je geen extra initiatief ontvouwt!
– Inderdaad, wij zouden er best wel wat aan hebben om verder in deze zin ondersteund te worden!
Wij stellen voor om in het diaconaal aanbod van de zone het evangelische dubbelgebod ” Bemin God boven alles en uw naaste zoals uzelf ” als richtsnoer te bewaren en uit te diepen. Daarmee bedoelen we enerzijds dat we ons stevig verankerd houden in ons christelijke geloof en vanuit die band een aanbod ontwikkelen, maar anderzijds ook om ons met goede moed te blijven inzetten. We hopen op die manier een diaconaal aanbod te zien ontstaan dat aan de vele verzuchtingen in onze zone kan tegemoet komen, trouw aan de geest die ook Tobit zo bewogen heeft.

 

Wil je nog iets toevoegen aan dit artikel? Mail dan gerust naar federatiedilbeek.website@gmail.com
Ben je gebeten door dit onderwerp om ermee aan de slag te gaan? Stel je dan kandidaat voor de werkgroep diaconie via hetzelfde mailadres.

terug