Zone Dilbeek

Communicatie

COMMUNICATIE IN ZONE DILBEEK IS ……… de handen openen als een levend lichaam

Al wie de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. Maar hoe kan men Hem aanroepen zonder in Hem te geloven? Hoe in Hem geloven zonder van Hem te hebben gehoord? Hoe kan men Hem horen, als niemand Hem verkondigt? En hoe zullen zij Hem verkondigen, als zij niet zijn gezonden? Gelijk er geschreven staat: ‘Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die het goede nieuws brengen! (Rom. 10, 13-15).

Overal waar het thema communicatie op de agenda komt, is dit een grote zorg. Zowel voor bedrijven als voor overheden en in andere sociale sectoren is het niet eenvoudig om op het juiste ogenblik de relevante informatie door te spelen. In de kerk is communiceren dubbel belangrijk: ten eerste omdat het ons te doen is om het voorleven en doorgeven van het evangelie – wat niet kan zonder communicatie -, ten tweede omdat communiceren ook in ons jargon gebruikt wordt voor het ‘ter communie gaan’: het tot zich nemen van het Lichaam van Christus, het instemmend beamen van de geloofsact bij uitstek aan het einde van de eucharistieviering.
We vinden het domein communicatie essentieel voor het verder uitbouwen van de kerk in Dilbeek.

We hebben erover nagedacht vertrekkend van de stelling:

“Onze mooie website en ons goed uitgewerkt parochieblad zijn een goed uitgangspunt om onze communicatie vorm te geven”.

 

Vanwaar deze stelling?
Dat goede communicatie niet vanzelfsprekend is, merken we in elk van onze bijeenkomsten in de federatieploeg. Tegelijk zijn we erg tevreden over een aantal zaken die we goed doen: de website mag gezien worden en ons parochieblad houdt, ook dankzij de inbreng van de pastoor, op een goede manier de vinger aan de pols van het reilen en zeilen in onze federatie. We moeten daar niet te schuchter over doen: om een gastvrije gemeenschap te zijn is het nodig om onze handen te openen en zichtbaar verwelkomend te zijn! De zorg om verbreding is immers aanwezig en vraagt van ons dat we, ook al zijn we tevreden over onze huidige communicatiemiddelen, ook op dit vlak, niet stil mogen blijven staan! Immers, een gemeenschap bouw je niet op met een website of een krantje, maar met mensen, die met andere mensen in contact komen of staan.

 

Wat zijn inhoudelijke bezorgdheden in de federatieploeg?
– Er is een zorg om sommige van de eigenaardige woorden die ons in de kerk eigen zijn te verhelderen, op een frisse manier te presenteren en in hun relevantie aan te bieden aan niet-kerkbetrokkenen.
– Er is een zorg om onze activiteiten aan te bieden aan mensen die momenteel weinig uitstaans hebben met kerk.
– Er is een derde zorg om intern onze gedachtegang over initiatieven met elkaar te delen en samengedragen uit te voeren. Indien we in die derde zorg niet slagen, bestaat het risico dat van de ‘velen’ die te maken hebben met onze initiatieven, slechts ‘enkelingen’ weten wat de spirit is van waaruit ze gedaan worden: zo bloeden initiatieven leeg.
– Een vierde zorg is in het ontvangen van feedback. We krijgen relatief weinig reactie binnen op de initiatieven die we nemen en hebben eigenlijk ook geen geëigende wegen om die feedback verder vrucht te laten dragen.
– Tot slot is het belangrijk om daarin gevoelig te blijven voor de intimiteit van ons geloof en de kwetsbare positie die deze inneemt in het leven van gelovigen. Aan de ene kant moeten we naar buiten treden, inderdaad, aan de andere kant moeten we onze inborst niet ongevoelig op de straatstenen gooien.

 

Hoe werd hierop gereageerd?
Op de zoneavond konden aanwezigen op twee manieren op deze stelling reageren:
-ten eerste door de stelling een score op 5 te geven, waarbij 1 stond voor weinig tot geen enthousiasme en 5 stond voor groot enthousiasme en instemming.
-ten tweede door algemene bezorgdheden en complimenten omtrent de huidige kerk in Dilbeek te koppelen aan een van de stellingen. Alle aanwezigen kregen daarvoor telkens 2 post-its: een blauwe (bezorgdheden) en een groene (complimenten).
De verzamelde data geven een indicatie van hoe belangrijk het thema communicatie was voor de aanwezigen, en hoe ze zich ertoe verhielden.
Dit zijn de resultaten:
– 1 persoon gaf een score van 1
– 5 personen gaven een score van 2
– 11 personen gaven een score van 3
– 5 personen gaven een score van 4
– 7 personen gaven een score van 5
In totaal kregen we dus 29 reacties binnen.
Er werden aan dit domein 5 blauwe en 2 groene post-its gekoppeld.

 

Hoe interpreteren we deze data?
Laten we de reacties op bovenstaande post-its van naderbij bekijken. Waarderende stemmen gingen vooral uit naar de doordenkertjes die meneer pastoor wekelijks schrijft. Maar wat ook de score is op de stelling, over de hele lijn klinkt er een stevige oproep door om hier beter werk van te maken:
– We zouden het nog beter moeten uitbouwen! (iemand die deze stelling 5/5 geeft).
– We moeten ons in het bijzonder richten naar wie nog niet betrokken is (eveneens 5/5).
– We zijn afwezig op sociale media (2/5).
– “Voor verbetering vatbaar”. “Moet en kan beter”. “Velen zijn niet op de hoogte van de informatie op de website”. “Graag meer informatie in het parochieblad”. “Informatie in het parochieblad zou meer mogen weergeven wat er in onze federatie leeft”.
– Communicatie is ook het houden van geloofsavonden, het aanspreken van nieuwe vrijwilligers, contacten leggen met scholen uit de buurt.

Hoewel de cijfers hier opnieuw veelal in het midden uitkomen, zijn de geschreven opmerkingen veelzeggend: rond het thema communicatie zou er in de toekomstige zoneploeg wel wat drive en dynamiek mogen komen. Duidelijk is dat er hier bij gelovigen best wel wat ideeën leven: we zouden er goed aan doen om op dit vlak verder uit te zoeken waar de noden zitten en hoe we eraan kunnen beantwoorden. Interessant is tevens de link tussen het aantrekken van nieuwe vrijwilligers en het belang van een goede communicatie. We houden vast aan onze waardering voor de inspanningen die momenteel worden gedaan, maar sporen onszelf aan om hier verder werk van te maken.

 

Wil je nog iets toevoegen aan dit artikel? Mail dan gerust naar federatiedilbeek.website@gmail.be

Ben je gebeten door dit onderwerp om ermee aan de slag te gaan? Stel je dan kandidaat voor de werkgroep communicatie via hetzelfde mailadres.

terug