Zone Dilbeek

Oktober = rozenkransmaand

We kijken naar Maria want oktober is ook Rozenkransmaand, omdat het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de rozenkrans op 7 oktober gevierd wordt in de liturgie.
Voor velen is het hele jaar door rozenkrans dag, want het vertrouwde gebedssnoer is nooit veraf!

Elke zondag bidden we voor de zondagsvieringen in oktober oktober een tientje van de rozenkrans en mediteren over één van de vijf  mysteries.

We starten steeds een kwartiertje vroeger d.w.z. in Sint Gertrudis om 9.15u en in Sint Ambrosius Dilbeek om 10.45u

De rozenkrans is opgebouwd uit 5 tientjes: elk tientje bestaat uit 1x Onze Vader en 10x Wees Gegroet. Tijdens elk tientje overwegen we een geheim, dit is telkens een gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria.

Handleiding tot het bidden van de rozenkrans:

Wie een rozenhoedje – of de hele rozenkrans –bidt, begint aan het kruisje van zijn paternoster
We maken van het kruisteken en de woorden: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Dan volgen – op het kruis van de rozenkrans – de geloofsbelijdenis en de lofprijzing van de H. Drie-eenheid:
Ik geloof in God, de almachtige Vader…..

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Bij de eerste grote kraal die volgt na het kruis wordt het Onze Vader gebeden: Onze Vader die in de hemel zijt…

Dan volgen drie kralen voor drie maal het Weesgegroet, telkens voorafgegaan door een speciale groet aan Maria in haar relatie tot de goddelijke personen van de H. Drie-eenheid:

– Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria..

– Ik groet u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria …

– Ik groet u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria ….

Dan volgt nogmaals het ’Eer aan de Vader …’.

bij de volgende kraal begint de eigenlijke rozenkrans met het noemen de mysteries:

Op de grote kraal wordt telkens het ‘Onze Vader’ gebeden en op de reeks van de volgende tien kralen wordt bij iedere kraal een Weesgegroet gebeden.

De reeks van tien (een ‘tientje’) wordt besloten met het ‘Eer aan de Vader …. En wordt besloten door het kruisteken en de woorden In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Er zijn verschillende zogeheten ‘geheimen’. Het woord duidt op het mysterie van Gods aanwezigheid in het leven, de woorden en tekenen van onze Heer Jezus Christus. Maria is daarmee als eerste en ten volle verbonden.

 

 Blijde geheimen 2021

• 3 OKTOBER 2021 EERSTE BLIJDE MYSTERIE

 

De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.

In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, met de naam Nazaret, naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef, die uit het huis van David stamde; haar naam was Maria.

De engel trad bij haar binnen en zei:
‘Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’
Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had.

Maar de engel zei: ‘Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God.

U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.

‘Maar hoe moet dat dan?’ zei Maria tegen de engel. ‘Ik heb geen omgang met een man.’
De engel antwoordde haar: ‘Heilige Geest zal op u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken. Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God.

Bovendien, ook Elisabet, uw verwante, is op haar oude dag zwanger van een zoon; zij werd onvruchtbaar genoemd, maar zij is al in haar zesde maand

Want voor God is niets onmogelijk.

Toen zei Maria: ‘Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’ Toen ging de engel van haar weg.

 

• 10 OKTOBER 2021 TWEEDE BLIJDE MYSTERIE

 

 

Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.

 

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea.

Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabet.

Zodra Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot;

Elisabet werd vervuld met de heilige Geest

Zij riep met luide stem uit: ‘Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.

Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?

Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.

Zalig zij die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.’

En Maria sprak: ‘Mijn hart prijst hoog de Heer,
van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder:

 

17 OKTOBER 2021 DERDE BLIJDE MYSTERIE

 

 

 

Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem.

 

In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rij

Deze volkstelling had voor het eerst plaats toen Quirinius landvoogd van Syrië was.

Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad om zich te laten inschrijven.

Ook Jozef trok op

en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David,

ging hij van Galilea uit de stad Nazaret naar Judea, naar de stad van David, Betlehem geheten,

om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was.

Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden;

zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken

en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

 

24 oktober 2021 vierde Blijde mysterie

 

Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.

 

Toen de tijd aanbrak, waarop zij volgens de Wet van Mozes gereinigd moesten worden, brachten zij het kind naar Jeruzalem om het aan de Heer op te dragen

volgens het voorschrift van de Wet des Heren: Elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet aan de Heer worden toegeheiligd,

en om volgens de bepaling van de Wet des Heren een offer te brengen, namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven.

Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon, een wetgetrouw en vroom man, die Israëls vertroosting verwachtte en de heilige Geest rustte op hem.

Hij had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest dat de dood hem niet zou treffen, voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd.

Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen. Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten, om aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen,
nam ook hij het kind in zijn armen en verkondigde Gods lof

met de woorden: ‘Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan:

mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd, dat Gij voor alle volken hebt bereid;

een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël.’

 

31 oktober 2021 vijfde Blijde mysterie

     Jezus wordt in de tempel wedergevonden.

 

Zijn ouders reisden ieder jaar, bij gelegenheid van het paasfeest, naar Jeruzalem.

En overeenkomstig het gebruik bij dit feest gingen zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden was.

Maar na afloop van die dagen bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten.

Omdat zij Hem niet vonden, keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug.

Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, waar Hij te midden van de leraren zat, naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde.

Allen die Hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.

Toen zij Hem daar opmerkten, stonden zij verslagen. Zijn moeder zei tot Hem: ‘Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan? Denk toch eens met wat een pijn uw vader en ik naar U hebben gezocht.’

Maar Hij antwoordde: ‘Wat hebt ge toch naar Mij gezocht? Wist ge dan niet, dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’

Zij begrepen echter niet wat Hij daarmee bedoelde.

Hij ging met hen mee naar Nazaret en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.