Zone Dilbeek

Oktober = rozenkransmaand

We kijken naar Maria want oktober is ook Rozenkransmaand, omdat het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de rozenkrans op 7 oktober gevierd wordt in de liturgie.
Voor velen is het hele jaar door rozenkrans dag, want het vertrouwde gebedssnoer is nooit veraf!

Elke zondag bidden we voor de zondagsvieringen in oktober oktober een tientje van de rozenkrans en mediteren over één van de vijf  mysteries.

We starten steeds een kwartiertje vroeger d.w.z. in Sint Gertrudis om 9.15u en in Sint Ambrosius Dilbeek om 10.45u

De rozenkrans is opgebouwd uit 5 tientjes: elk tientje bestaat uit 1x Onze Vader en 10x Wees Gegroet. Tijdens elk tientje overwegen we een geheim, dit is telkens een gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria.

Handleiding tot het bidden van de rozenkrans:

Wie een rozenhoedje – of de hele rozenkrans –bidt, begint aan het kruisje van zijn paternoster
We maken van het kruisteken en de woorden: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Dan volgen – op het kruis van de rozenkrans – de geloofsbelijdenis en de lofprijzing van de H. Drie-eenheid:
Ik geloof in God, de almachtige Vader…..

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Bij de eerste grote kraal die volgt na het kruis wordt het Onze Vader gebeden: Onze Vader die in de hemel zijt…

Dan volgen drie kralen voor drie maal het Weesgegroet, telkens voorafgegaan door een speciale groet aan Maria in haar relatie tot de goddelijke personen van de H. Drie-eenheid:

– Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria..

– Ik groet u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria …

Dan volgt nogmaals het ’Eer aan de Vader …’.

– Ik groet u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria ….

bij de volgende kraal begint de eigenlijke rozenkrans met het noemen de mysteries:

Op de grote kraal wordt telkens het ‘Onze Vader’ gebeden en op de reeks van de volgende tien kralen wordt bij iedere kraal een Weesgegroet gebeden.

De reeks van tien (een ‘tientje’) wordt besloten met het ‘Eer aan de Vader …. En wordt besloten door het kruisteken en de woorden In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Er zijn verschillende zogeheten ‘geheimen’. Het woord duidt op het mysterie van Gods aanwezigheid in het leven, de woorden en tekenen van onze Heer Jezus Christus. Maria is daarmee als eerste en ten volle verbonden.

Dit jaar de geheimen van het Licht

 

 

 

 

 

Jezus wordt gedoopt in de Jordaan

In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen.

Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met de woorden: “Ik heb uw doopsel nodig, en Gij komt tot mij?”

Jezus antwoordde hem: “Laat nu maar; want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen.”

Toen liet hij Hem toe.

Nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open en Hij zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich komen; en een stem uit de hemel sprak:

“Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bruiloft van Kana – Johannes 2,1-11

Op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was.  Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tot Hem: “Ze hebben geen wijn meer.”  Jezus zei tot haar: “Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen.”  Zijn moeder sprak tot de bedienden: “Doet maar wat Hij u zeggen zal.” Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zei hun: “Doet die kruiken vol water. Zij vulden ze tot bovenaan toe.” Daarop zei Hij hun: “Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester.” Dat deden ze, en zodra de tafelmeester het water proefde dat in wijn veranderd was (hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel), riep hij de bruidegom en zei hem:  “Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.” Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem. Daarna daalde Hij af naar Kafárnaüm. Hijzelf en zijn moeder, de broeders en zijn leerlingen; maar zij bleven daar slechts enkele dagen.

 

 

 

 

 

 

 

 Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering.

Matteüs 5,3-10

 

 

“Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen
Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor.

Ongeveer acht dagen na deze woorden nam Hij Petrus, Johannes en Jakobus met zich mee en besteeg de berg om er te bidden. Terwijl Hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. En zie, twee mannen waren met Hem in gesprek; het waren Mozes en Elia die in heerlijkheid verschenen waren en spraken over zijn heengaan, dat Hij in Jeruzalem zou voltrekken. Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand. Klaarwakker geworden zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem stonden. Toen dezen van Hem heen wilden gaan, zei Petrus tot Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde. Toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bewogen. Uit de wolk klonk een stem die sprak: ‘Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem!’ Terwijl de stem weerklonk, bevonden zij dat Jezus alleen was. Zij zwegen erover en verhaalden in die tijd aan niemand iets van wat zij gezien hadden.

 

 

 

 

 

 

 

 

De instelling van de eucharistie

Toen de tijd aangebroken was, ging Hij met de apostelen aan tafel aanliggen.

Hij sprak nu tot hen: ‘Vurig heb ik verlangd, eer Ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten. Want Ik zeg u: Ik zal het niet meer eten, totdat het zijn vervulling vindt in het Rijk Gods.’

Daarop nam Hij een beker, sprak een dankgebed uit en zei: ‘Neemt die beker en deelt hem samen. Want Ik zeg u: Van dit ogenblik af drink Ik niet meer van wat de wijnstok voortbrengt, totdat het Rijk Gods is gekomen.’

Daarop nam Hij het brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het hun met de woorden: ‘Dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot een gedachtenis aan Mij.’ Evenzo gaf Hij de beker, na de maaltijd, terwijl Hij sprak: ‘Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten. Maar zie, degene door wiens hand Ik zal worden overgeleverd is met Mij aan tafel. Want de Mensenzoon gaat heen zoals het is vastgesteld; maar toch, wee die mens door wie Hij wordt overgeleverd.’ Nu begonnen zij onder elkaar te vragen, wie van hen het toch was, die dat zou doen.