Zone Dilbeek

Christus Koning

Christus Koning 2016

In een vorige parochie leerde onze pastoor een dame kennen die haar twee kleinzonen opvoedde. Zelf was ze alleenstaand, moeder van vier en grootmoeder van nog veel meer, maar toch was ze er voor de volle 100% voor deze jongens. Hoewel de jongens het niet kwaad meenden, slaagden ze er niet in goed te presteren op school. Het werden volwassen mannen zonder diploma of job en dit baarde hun grootmoeder zorgen. In de hoop iets aan de situatie te kunnen veranderen, schreef de dame een brief naar de koning. Haar echtgenoot was hovenier geweest aan het hof en dus sloot ze een foto van haar echtgenoot met Koning Leopold III in de brief. Iets van wat ze schreef moet geholpen hebben, want de mannen werden door de koning aan een job geholpen. Dit is een echte koning, vindt onze pastoor. Steeds wanneer je in Bijbel leest over een goede koning, dan gaat het over iemand die omkijkt naar de kleinen. Een echte koning is iemand die zich met het individu bezighoudt en niet met het volk. Zo deed Jezus ook op het laatst van zijn leven. De moordenaar die naast hem de kruisdood onderging, vroeg Jezus om aan hem te denken. Je mag er zeker van zijn dat de Heer aan hem gedacht heeft.

Het is belangrijk om te onthouden dat Jezus aan ons denkt en daarom lieten we niemand vertrekken met lege handen. We gaven het Bijbelvers, ‘Heer, denk aan mij’ mee aan iedereen die in de kerk zat. Het gebed van de goede moordenaar mag ook het onze worden. De jongeren kregen ook een klein icoon mee waarop ze Jezus’ afbeelding kunnen zien. Het is een afbeelding van Jezus zoals hij bekend stond bij de eerste christenen, Jezus als goede herder, een man die omkeek naar de zwaksten, een man die omkijkt naar jou.

Het icoon en het Bijbelvers kan je beide een plaats geven in het gebedshoekje dat we jullie al eerder aanraadden te maken. Maak ergens in je huis plaatst voor een binnenkamer. Met het woord binnenkamer bedoelen we niet enkel een kamer in een kamer, maar ook binnen in je hart. Ga dan ook af en toe eens naar je binnenkamer om te bidden. Dit is de enige manier om je het geloof eigen te maken.

 

We kunnen je wel zeggen dat de Heer aan jou denkt, alleen door dat te ondervinden zal je geloven. Van in de kindertijd leren mensen het mechanisme van gebed. Ouders laten hun kinderen vragen, bidden aan Sinterklaas en zorgen dan zelf voor de verhoring. Kan het gebed niet verhoord worden, dan leggen de ouders uit waarom. Zo komt er een herkenning bij het bidden. Als ik iets vraag, zal ik het krijgen als het goed voor me is. Het is belangrijk je naar binnen te keren en te bidden. Het is belangrijk te weten dat de Heer aan je denkt.

Biddende mensen zijn gelukkige mensen.

 

 

Christus, Koning van het heelal 2017

‘Als in elk klein steentje sterrenstof aanwezig is … hoeveel temeer ontmoet je dan God in elke mens, elke kwetsbare mens die je tegemoet gaat.’
Of met de woorden van Paulus in zijn 1ste brief aan de christenen van Korinte (15, 20-26-28): ‘Dan zal God zijn alles in allen.’
Hoe kan je deze vage woorden verstaan? Het evangelie volgens Matteüs (25, 31-46) biedt daar een antwoord op.
Jezus spreekt er over wie honger heeft of dorst, geen huis heeft of kleding, ziek of gevangen is en over diegene die daarop ingaat,
aan de mens met een fundamentele behoefte tegemoetkomt. Of heel eenvoudig: er zijn mensen die geven, er zijn er die ontvangen.
En aan welke kant staat God?
Hij staat altijd aan de kant van de kleine, kwetsbare mens. Daar twijfel je waarschijnlijk niet aan. Hij staat echter ook aan de kant van hen die geven.
Hij zorgt toch voor alles en daarin wil je Hem volgen.
Zo staat God aan weerszijden: bij de gever en de ontvanger. Daarom wordt van God gezegd dat Hij liefde is. Liefde is altijd geven én ontvangen.
Als mens kun je echter maar aan één kant staan: je bent afwisselend een gever of een ontvanger. Met God aan jouw kant ontmoet je God in de ander.
Zo laten we samen God toe liefde te zijn.
Wanneer mensen elkaar graag zien is God alles in allen. Of met Jezus’ woorden: ‘Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.’
Jij mag, als gever of ontvanger, binnentreden in de liefde die God is.
Dit Woord van God is een Woord om te koesteren.

Er is echter meer … De Orthodoxe traditie hecht bijzonder veel belang aan iconen.

 

Je ziet hier een icoon die een beeld, het aangezicht van Jezus weergeeft.
Dit beeld – geloven de Orthodoxe Christenen – is als een foto. En je kan er dus ook naar kijken als naar een foto.
Zo’n icoontje kregen alle kinderen op het feest van Christus Koning mee.
En wat kun je daarmee doen?
Het icoontje mag een plaatsje krijgen en op zondag kan je er een kaarsje bij laten branden.
Dat is – zoals eucharistie vieren – een manier om God te eren. Want dat is wat christenen doen op zondag.

 

 

Christus Koning 2018

 

Een koning, groot in eenvoud.
Een koning, voorbeeld van dienstbaarheid.
Een koning, die tegen alle voorschriften in durfde gaan.
Een koning, weerspiegeling van Goddelijke Liefde.

Wij kijken naar Hem op.
Wij willen lijken op Hem.
Wij willen mensen zijn die Zijn Koninkrijk mogelijk maken.

Christus, leid ons op Uw wegen.
Vandaag, morgen en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

Christus Koning van het heelal 2019

Hoezo ‘van het heelal’? Kun je je voorstellen hoe groot het heelal is? In de sterrenkunde is het heelal ontzettend groot. Afstanden worden uitgedrukt in lichtjaren. Het is dus in ruimte en tijd groot, onvoorstelbaar groot. Het betekent dus: Christus is Koning van alles en van iedereen. Ook van jou!
Stel het je dus even voor: Koning van alles, Koning van jou.
De lezing uit de brief aan de Kolossenzen (hfst 1, 12-20) kan je helpen: ‘In Hem is alles geschapen in de hemel en op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem.’ Het is overdonderend!
Het evangelie (Lucas, 23, 35-43) vertelt hoe verschillende groepen mensen geraakt worden door het kijken naar Jezus aan het kruis. Het volk stond toe te kijken. De overheidspersonen lachten Hem uit. Soldaten brachten zure wijn en bespotten Hem. De ene misdadiger hoonde Hem, de andere zei: ‘Jezus, denk aan mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt.’ Een schietgebedje dat je kan bidden. Je kan dan rekenen op Jezus’ antwoord: ‘Vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs.’
Lukt het je stilaan om je er iets bij voor te stellen? Neen?

 

Kijk dan naar een icoon met een voorstelling van Christus Koning. Je ziet ze op de foto.
En je zal merken: als je je iets kan voorstellen bij de grootte van het heelal, bij de grootsheid van het paradijs, dan treed je stilaan binnen in de ruimte van het gebed.

 

 

 

 

Christus Koning 2020

Mt 25, 31-32 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt….In het evangelie dat we lezen op Christus Koning vernemen we dat Jezus de mensen van elkaar zal scheiden als een herder.

Dat beeld van herder vormde het uitgangspunt voor onze kaart die we bezorgden aan eerste communicantjes en vormelingen van dit en vorig jaar. Mijnheer pastoor schreef er een aangepaste tekst bij die inspirerend is voor jong en oud. De catechisten willen dit daarom graag met u allen delen.

   Het schilderij stelt een herder voor: als je goed kijkt dan zie je dat hij onder zijn linkerarm een herderstaf klemt. Bovendien draagt hij een schaapje op zijn schouders: het is geen groot schaap, maar een schaapje want anders zou hij het niet zo gemakkelijk kunnen dragen. Achter hem mag je een houten kruis vermoeden: je ziet immers drie stukken van de balken ervan. Op zijn beide handen zit een rode stip: het zijn littekens van een zware verwonding door nagels, die dwars door die handpalmen geslagen werden. Het is nu wel duidelijk: die herder is niemand minder dan Jezus. Voor wie nog niet zeker is, staat er boven de rechter en de linker arm van het kruis op zijn rug iets geschreven – jammer genoeg in Griekse hoofdletters… Iemand, die het kan lezen, heeft me gezegd dat er ‘poimein kaloos’ staat en dat het ‘goede herder’ betekent.

Je zou aan dat schilderij wel enkele dingen willen veranderen. Je zou Jezus kunnen voorstellen als een generaal, die een gewonde soldaat draagt. Of je zou Jezus kunnen voorstellen als een grote jonge man, die zijn veel jonger en kleiner broertje op zijn rug draagt. Of denk jij nog aan iets anders?
Of ja, probeer zelf een heel nieuw schilderij – misschien niet op doek, dan toch in je gedachten. Maak eens een schilderij in gedachten waar je jezelf afbeeldt samen met Jezus. Zou jij dan helemaal links op het schilderij staan en Jezus helemaal rechts? Of zouden jullie dicht bij elkaar in het midden staan? Zou jij je arm om de schouders van Jezus slaan en hij zijn arm rond je schouders? Of zou je hand in hand staan. Of… zou Jezus je een zoen geven? Denk daar eens aan! Trek het je maar niet aan, als het lang zou duren eer je het weet! Ik ken iemand, die zo’n schilderijen maakt en die me eens vertelde dat hij 17 jaar (jawel: zeventien jaar) gezocht heeft om het juiste groen te vinden voor dat kleed van Jezus: niet te licht groen, maar ook niet te donker groen; niet te geelachtig, maar ook niet te blauwachtig…

Ik denk dat jij geen 17 jaar nodig zal hebben… en ik weet dat het minstens een even mooi schilderij wordt.

pastoor, Luc Cauwenbergh
november 2020

Christus Koning 2021

 

 

Kijk eens even naar deze icoon.

 

Misschien kreeg je er eentje mee tijdens de zondagviering, geef ze een plaats bij je thuis.

 

En kijk dan Jezus aan.

Je merkt meteen dat Hij jou aankijkt. Je kijkt elkaar aan van aangezicht tot aangezicht.

Jij kijkt een ogenblik naar Hem op een moment dat je aan Hem denkt.

Maar Hij, Hij kijkt altijd naar jou. Ook als jij geen oog hebt voor Hem.

 

 

 

 

En wij bidden :

Heer Jezus,
Gij zijt koning van het heelal: van het oneindig grote tot het oneindig kleine en van onze aarde daar ergens tussenin.

Geef ons de kracht om, naar uw voorbeeld, koning te zijn zoals U,
door te geven en te delen,
door lief te hebben en dienstbaar te zijn,
door te leven voor elkaar en niet voor onszelf.

Dit vragen we U, vandaag en voor altijd.
Amen.